เครื่องแคมเปญการตลาดและการรับสมัครมาระยะหนึ่งแล้ว ท้ายที่สุดแล้ว การประกาศไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

เครื่องแคมเปญการตลาดและการรับสมัครมาระยะหนึ่งแล้ว ท้ายที่สุดแล้ว การประกาศไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

ในมุมมองหลักของขงจื๊อ ปัจเจกชนมีอิสระที่จะคิดในสิ่งที่ตนต้องการ แต่จะไม่กระทำตามที่ต้องการโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่น แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นขงจื๊อเพื่อเอาตัวรอดจากโรคระบาดมีตำแหน่งตรงกลาง – บางทีเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดโดยเกาหลีใต้ – ซึ่งสามารถอ่านได้ผ่าน John Stuart Mill ในเสรีภาพมิลล์กล่าวว่า “… จุดประสงค์เดียวสำหรับการใช้อำนาจอย่างถูกต้องเหนือสมาชิกใดๆ ของชุมชนที่มีอารยธรรม โดยขัดต่อความประสงค์ของเขา คือเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้อื่น”

แม้ว่ามิลล์จะเริ่มต้นด้วยบุคคลที่แยกจากกัน ทั้งสองส่วนของถ้อยแถลงของเขา

(สิทธิของบุคคลแรกและสิทธิของบุคคลอื่น) มีความสำคัญเท่าเทียมกันในสังคมที่มีการใช้เสรีภาพส่วนบุคคลโดยตระหนักอย่างเต็มที่ถึงสิทธิของผู้อื่น โดยที่ปัจเจกบุคคลและสังคมมีความสมดุล การสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการแพร่ระบาดจะเป็นทางเลือกโดยธรรมชาติ 

ไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีการ เพื่อปกป้องผู้อื่นด้วยอย่างไรก็ตาม ในสังคมที่บุคคลที่ไร้ข้อจำกัดมักมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ข้อกำหนดที่ต้องสวมหน้ากาก เช่น ข้อกำหนดที่ต้องอยู่บ้าน เป็นข้อบังคับของการคุ้มครองทางสังคมร่วมกันน้อยกว่าการละเมิดต่อตัวบุคคล ดังนั้น บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะต่อต้านข้อบังคับนั้นได้

แล้วขั้วนี้มีบทบาทอย่างไรในระดับอุดมศึกษา?

วิธีหนึ่งในการเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศต่างๆ ภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดคือการพิจารณาว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการศึกษาระดับอุดมศึกษาหากค่านิยมสอดคล้องกับ ‘ความดีส่วนรวม’แนวคิดเรื่องการศึกษาของยูเนสโกว่าเป็น ‘สิ่งดีส่วนรวมของโลก’ ตีความการศึกษาในแง่ของการสนับสนุนความสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็นปึกแผ่น 

ซึ่งรวมมิติทางสังคมและปัจเจกเข้าด้วยกัน นั่นคือ รวมแนวคิดเรื่องสวัสดิการร่วมกัน การอยู่ร่วมกัน ความอดกลั้น และความเคารพซึ่งกันและกันเข้ากับแนวคิด สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลที่เป็นสากลบนพื้นฐานความเสมอภาคการด้านสาธารณสุขที่เข้มงวดกว่าที่เป็นอยู่ก่อนเกิดโรคระบาด และปรับเปลี่ยนขอบเขตการเดินทางของเจ้าหน้าที่และนักศึกษา โดยเฉพาะการเดินทางข้ามพรมแดน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอเชียตะวันออกใกล้เคียงกับรูปแบบที่ดีทั่วไปนี้มากกว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาของตะวันตก ในเอเชียตะวันออก การเปิดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบตัวต่อตัวอีกครั้งหลังจากการระบาดใหญ่ครั้งแรกถูกกำหนดโดยหลักการด้านสาธารณสุขเท่านั้น

ในประเทศจีน ซึ่งการฟื้นตัวจากระลอกแรกเกิดขึ้นค่อนข้างเร็ว มหาวิทยาลัยยังคงออนไลน์ทั้งหมดจนกว่าข้อมูลจะระบุอย่างชัดเจนว่าถึงเวลาที่จะต้องกลับมาเปิดอย่างปลอดภัยอีกครั้ง การตัดสินใจทำโดยหน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่โดยกลไกตลาดแบบกระจายอำนาจ

Credit : สล็ตอเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ